2 د.ك    2.5 د.ك
زيت محرك متسوبيشى 1 لتر 50/10
8 د.ك    10 د.ك
زيت محرك متسوبيشى 4 لتر 50/10
8.5 د.ك    9.5 د.ك
أحصل على فلتر متسوبيشى الاصلى مع مع 4 لتر زيت متسوبيشى الاصلى 50/10 ب 8.5 دينار فقط قدره تحمل 5000 كيلو متر
10 د.ك    11 د.ك
أحصل على فلتر متسوبيشى الاصلى مع مع 5 لتر زيت متسوبيشى الاصلى 50/10 ب 10 دينار فقط قدره تحمل 10000 كيلو متر
1.5 د.ك    2 د.ك
فلتر زيت اصلى من متسوبيشى 150 لسيارات ال 4 سليندر مثل لانسر
1.5 د.ك    2 د.ك
فلتر زيت اصلى من متسوبيشى 150 لسيارات ال 6 سليندر مثل باجيرو
2 د.ك    2.5 د.ك
زيت جير متسوبيشى
5 د.ك    6 د.ك
زيت محرك متسوبيشى 4 لتر 50/20
1.5 د.ك    1.75 د.ك
زيت محرك متسوبيشى 1 لتر 50/20
6.5 د.ك    6.75 د.ك
أحصل على فلتر متسوبيشى الاصلى مع مع 4 لتر زيت متسوبيشى الاصلى 50/20 ب 6.5 دينار فقط قدره تحمل 5000 كيلو متر
7.5 د.ك    8 د.ك
أحصل على فلتر متسوبيشى الاصلى مع مع 5 لتر زيت متسوبيشى الاصلى 50/20 ب 7.5 دينار فقط قدره تحمل 5000 كيلو متر