65 د.ك    70 د.ك
DE 92 AGM بطاريه دوراسيل
55 د.ك    60 د.ك
DE 80 AGM بطاريه دوراسيل
50 د.ك    55 د.ك
بطاريه دوراسيل 70 AGM
46 د.ك    50 د.ك
بطاريه دوراسيل 110 كفاله 12 شهر
38 د.ك    42 د.ك
بطاريه دوراسيل 100 كفاله 12 شهر
35 د.ك    38 د.ك
بطاريه دوراسيل 95 ل كفاله 12 شهر
35 د.ك    38 د.ك
بطاريه دوراسيل 95 كفاله 12 شهر
33 د.ك    36 د.ك
بطاريه دوراسيل 80 كفاله 12 شهر
32.5 د.ك    35 د.ك
بطاريه دوراسيل 70 كفاله 12 شهر
26 د.ك    28 د.ك
بطاريه دوراسيل 70 كفاله 12 شهر
26 د.ك    28 د.ك
بطاريه دوراسيل كفاله 12 شهر
19 د.ك    21 د.ك
بطاريه دوراسيل كفاله 12 شهر
19 د.ك    21 د.ك
بطاريه دوراسيل 60 كفاله 12 شهر
16.5 د.ك    18.5 د.ك
بطاريه دوراسيل 45 كفاله 12 شهر
15.5 د.ك    17.5 د.ك
بطاريه دوراسيل40 كفاله 12 شهر
33 د.ك    35 د.ك
بطاريه دوراسيل 88 كفاله 12 شهر
32 د.ك    34 د.ك
بطاريه دوراسيل كفاله 12 شهر
22 د.ك    24 د.ك
بطاريه دوراسيل 62 كفاله 12 شهر
21 د.ك    23 د.ك
بطاريه دوراسيل 60 كفاله 12 شهر
19.5 د.ك    21 د.ك
بطاريه دوراسيل 55 كفاله 12 شهر
17 د.ك    19 د.ك
بطاريه دوراسيل 44 كفاله 12 شهر